Iskanje

SAN MATEO 3

Juàn Bautist mblo yalbàn loo mèn co'te' nagán tiempa.

(Mr. 1.1–8; Lc. 3.1–9, 15–17; Jn. 1.19–28)

1Le'n tiemp co' ngo ban Jesús le'n yèez Nazaret, le'n tiempa mblo Juàn Bautist yalbàn loo mèn co'te' nagán, co'te' nac yèezya' che'n làaz mèn jude. Mblo Juàn Bautist yalbàn loo mèn. 2Mbez Juàn Bautist co'se' ngo Juàn yalbàn loo mèn:

―Blàa gu' yéc gu' no blàa gu' lezo' gu'. No fse' gu' xtùuz gu' no mod co' ndxàp gu' loo Diox. Tac tiemp co' mblya's Diox ñibe' Diox loo gu' loo cón che'n Diox nde zin' gaxle'.

3Cón che'n Juàna ngòc di's co' mque' Sayi ye's, di's co' ndxab Diox loo Sayi. Taandxè' mbez di's loo ye's:

Ndxèn thìb di's che'n thìb mbi' co' mbez yèe cabii co'te' nagán co'se' ngo mbi' yalbàn. Mbez mbi': Bli nab gu' gu' loo cón che'n con' ndac. Fse' gu' ryethe mod ye'rsin' co' ndxàp gu' loo Diox par gàc nab gu' co'se' yi'th ñibe' Tad Diox gu' loo gu'.

4Xab Juàn co' mdoc Juàn nayà' con yis yid camell. Lomisque', cinch co' ngo le'n Juàn natoxcua' con yid má'. Lua' Juàn no xít Juàn ngòc mbiistoo no mzin huan. 5Co'se' mtlo Juàn mblo Juàn yalbàn, sya, ndxi'th mèn ciuda Jerusalén, no ryete mèn yèezya' co' nac làaz mèn jude, no ryete mèn co' nac mèn yèezya' co' nziri' gax ro yó'be' Jordán, loo Juàn par gòn mèna di's co' mbez Juàn no co' nde'th Juàn. 6Le' sya, texal ndxelo mxo'f dol mèna no ngo ro mèna cón che'n xquin mèna no cón che'n xtol mèna loo Juàn, ndli Juàn bautizar mèna le'n yó'be' Jordán.

7Látha, ñèe Juàn nde huax mèn co' nac mèn xley' farise no co' nac mèn xley' saduce loo Juàn. Mèna nde loo Juàn par li Juàn bautizar mèna. Sya, ndxab Juàn loo mèna:

―¡Aa mèn xley' farise, no mèn xley' saduce, mèn co' nayi' co' nac xal mbel' co' lèe huid! Leque gu' ndlu' loo xtàa gu' nado' nac gu'. Per par le'n lezo' gu' nzo con' ye'rsin'. ¿Chó mblu' loo gu' par lyá' gu' loo con' ye'rsin' co' gàc loo gu' co'se' gàc tiemp co'se' yecloo Diox loo gu' axta plóthe, à'? 8Nabe'ste fque tee ban gu' loo mèn no nabe'ste gòp gu' mod loo mèn par lu' gu' loo mèn le' gu', lìcque', ngulàale' yéc no ngulàale' lezo' gu' loo Diox cón che'n con' ye'rsin' co' ndli gu'. 9Ne' ne' li gu' xtùuz le'n lezo' gu' no ne' ne' gab gu' loo lezo' gu' anze'f ntac naca loo Diox le' Abraham nac xudgool gu'. Tac daa ngue nii loo gu': Diox, lìcque', gác li par bix loo quèe ndxè' no gàc quèe ndxè mèn co' naban co' nac binpe' che'n Abraham. 10Nde niin thìb con' loo gu', ne: Le'i ndxàcle' loo gu' nalle' nde zin' gaxle' co' xà' Diox gu' par cobii Diox gu' le'n ye'rbìil thidtene xal co'se' ncho' mèn thìb xan' yaa xlè co' inda'de xlè ndac par co mèn yaa xlèa loo quìi. 11Lìcpe' ba'i, na ndli bautizar gu' con nít par ndxàca thìb muestr loo mèn co' ndlu' loo mèn le' gu' ngulàale' yéc no ngulàale' lezo' gu' no mse'le' gu' mod co' ngòp gu' loo Diox. Per nalle' ndele' thìb mbi' co' yi'th loo gu' yilo lin bautizar mèn. Mbi'a li bautizar gu' co'se' lyàa Xpii Natú' loo gu' co' gàc xal thìb quìi no thìb bèel. Mbi'a ndxàp más con' la's nii mbi' no la's ya' mbi' leque daa. No ne' por chu'th ne'ta'den par mbi'a. No axta ne' libid co' ngue nii mbi', indxàalte daa par làan libid nii mbi'. 12Li mbi' thìb con' loo mèn, ne, xal co'se' nzole' pal ya' thìb mbi' par toocua' mbi' nzob triu par quis mbi' nzob triu mbi'. Yiloa co' xà' mbi' nzob triu loo yix nzob triu. Yiloa na, cosua' mbi' nzob triu. Le' yix co' yende chó juisa na, tec mbi' loo quìi co' ne'yu'de thidtene. Tataa li mbi', co' yi'th loo gu' yiloa, loo mèn co' tyal yila's loo mbi'a par ryo xà' mèna loo mèn co' ne'tyalte yila's loo mbi'a.

Juàn mbli bautizar Jesús.

(Mr. 1.9–11; Lc. 3.21–22)

13Le'n huiz co' ngue go Juàn yalbàn, Jesús ngro' par ned le'n yèezya' che'n làaz mèn galile. Ngua Jesús par ned ro yó'be' Jordán co'te' ngo Juàn par mbli Juàn bautizar Jesús le'n yó'be' Jordán. 14Ndxab Jesús loo Juàn li Juàn bautizar Jesús. Per co'se' mbìn Juàn li Juàn bautizar Jesús, ne'ndalte Juàn li Juàn bautizar Jesús. Ndxab Juàn loo Jesús:

―U' ndxàal li bautizar daa, Tad. ¿Xá mod ndlya's U' ale daa li bautizar U', yey?

15Ndxab Jesús loo Juàn:

―Lìcque' nac di's co' ngolo guneel ba'. Yende cón niin lool. Per mastale' nden'l ndxàal lin bautizar lùu, bli co' ñibe'en lool. Bli bautizar daa tac taandxè'que' ndxàal li na' par tyaaque', no gàcque', no tyubque' di's xal mnibe' Diox par gàca.

Syare', mdyal Juàn. Mbli Juàn bautizar Jesús. 16Per texal ngulàa Jesús le'n nít par ngòc bautizar Jesús le'n nít, no ngro' Jesús le'n nít, chàa, mxyal' loo bé'. Látha, gunèe Jesús Xpii Natú' che'n Diox co' ñaa xal thìb palomxtil' hora co' nde làa loo bé' loo Jesús. Sangmbyan' Xpii Natú' loo Jesús. No ngo no Xpii Natú' Jesús thidtene. 17Leque hora, mbyèn thìb di's loo bé' co' ndxab:

―Mbi' ba' nac xgan' daa co' anze'f ngudloon no lezon. Por cón che'n mbi' ba' anze'f ndyac tín' lezon.