سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Jezik: Susu

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible