Hay halitá nin Diyos hay kawkanta boy kawkahalita-an (The New Testament Psalms and Proverbs)

Jezik: Botolan Sambal

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.