ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ

Jezik: ਪੰਜਾਬੀ

Informacije o prevodu

Please see FreeBiblesIndia.com and eBible.org for typo reports and updates.

Informacije o avtorskih pravicah

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions. Released under a Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.