พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Jezik: Northern Thai

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc