Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ

Jezik: Gela

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Copyright © 2015 Wyciiffe Bible Translators, Inc.