Sampela hap Nupela Testamen long tokples Nek long Niugini

Jezik: Nek

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc.