Ombiimbeli Ondjapuki

Jezik: OshiNdonga

Informacije o prevodu

Oshindonga Bible

This translation, published by the Bible Society of Namibia, was published in 2008.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the Bible Society of Namibia at www.nambible.org.na.

Informacije o avtorskih pravicah

© 2008 Bible Society of Namibia