ጌኤዦ ማፃኣፖ

Jezik: Male (Ethiopia)

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Copyright © 2008 by The Word for the World International
Copyright © 2008 The Bible Society of Ethiopia