മലയാളം ബൈബിള്‍

Jezik: മലയാളം

Informacije o prevodu

For updates and typo reports, please see FreeBiblesIndia.com or eBible.org.

Informacije o avtorskih pravicah

© 2017 Bridge Connectivity Systems. Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.