Fau Alanga'inga Faolu Ana Ala'anga Kwara'ae

Jezik: Kwara'ae

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2003 Wycliffe Bible Translators, Inc.