Nupela Testamen long tokples Kamasau long Niugini

Jezik: Kamasau

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 1998, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.