ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್

Jezik: ಕನ್ನಡ

Informacije o prevodu

For updates and typo reports, please see FreeBiblesIndia.com or eBible.org.

Informacije o avtorskih pravicah

© 2017 Bridge Connectivity Solutions. Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.