Elu Ọhụn: Ẹkụkwọ-Nsọ (Azụụn Ọhụn rịn'a)

Jezik: Ika

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators in cooperation with The Ika Bible Translation Committee. All rights reserved.