នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែ

Jezik: Central Mnong

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.