Ревизирано изднаие

Jezik: български

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.